Saistību atruna / Disclaimer

Šī e-pasta sūtījuma, kā arī visu tam pievienoto dokumentu saturs ir konfidenciāls un paredzēts vienīgi norādītajam adresātam. Ja Jūs neesat šī sūtījuma adresāts, sūtījuma satura patvaļīga izpaušana, izplatīšana, tālāka nodošana vai izmantošana ir aizliegta. Šajā gadījumā lūdzam Jūs nekavējoties sazināties ar nosūtītāju un izdzēst e-pastu, kā arī visus tam pievienotos dokumentus no Jūsu sistēmas. Paldies par sapratni!

The contents of this e-mail (including any attachments) are confidential and may be legally privileged. If you are not the intended recipient of this e-mail, any disclosure, copying, distribution or use of its contents is strictly prohibited, and you should please notify the sender immediately and then delete it (including any attachments) from your system. Thank you for understanding!

SIA Kipu
Reģ. Nr. 40103299465
Antonijas iela 8-9a, Rīga, LV-1010, Latvija
T. +371 67 338 999

info@kipu.lv ·
www.kipu.lv