Mūsu blogs

Darba līguma sagatavošanai nepieciešamie dokumenti

Esam sagatavojuši perfektu darba līgumu. Tagad noskaidrosim, kādi dokumenti ir nepieciešami tā noslēgšanai.

Pirms darba līguma noslēgšanas persona ir pretendents, bet darba līguma noslēgšanas brīdī tā iegūst darbinieka statusu.

Sagatavojot darba līgumu, pretendentam ir pienākums:

  1. uzrādīt personu apliecinošu dokumentu;
  2. iesniegt citus dokumentus normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

  • Piemēram, sagatavojot darba līgumu un pieņemot darbinieku tāda darba veikšanai, kuram nepieciešamas īpašas zināšanas vai prasmes, darba devējam ir tiesības pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumentus, kas apliecina viņa izglītību vai profesionālo sagatavotību.
  • Sagatavojot darba līgumu ar ārzemnieku, darba devējam ir pienākums pieprasīt, lai nākamais darbinieks uzrāda vīzu vai uzturēšanās atļauju, kas apliecina, ka viņam piešķirtas tiesības uz nodarbinātību. Izņēmums ir normatīvajos aktos noteiktie gadījumi, kad apliecinājums par tiesībām uz nodarbinātību pie noteikta darba devēja un noteiktā specialitātē (profesijā) nav nepieciešams.

Svarīgi!

Pirmajā darba dienā darbinieks ir jāinstruē saskaņā ar darba drošības un veselības aizsardzības prasībām un ņemot vērā darba specifiku. Pēc instruktāžas darbiniekam jāparakstās attiecīgajos instruktāžu žurnālos. Darbiniekam ir jāizsniedz arī obligātās veselības pārbaudes karte (Obligātās veselības pārbaudes jeb OVP karte) ar norīkojumu uz obligāto veselības pārbaudi.
Personāla vadība