Mūsu blogs

Izrakstām rēķinu: visu rekvizītu saraksts

Šajā rakstā mēs sīkāk aplūkosim rēķinus un sniegsim izsmeļošu sarakstu ar rekvizītiem, kuriem saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem un labo praksi ir jābūt katrā rēķinā.

Vērts izlasīt


Detalizētu informāciju par apliecinošo dokumentu sagatavošanu sniedz šādi normatīvie akti:


Šie dokumenti apliecina darījuma spēkā esamību un raksturo darījuma būtību.

Rēķinā obligāti jānorāda šāda informācija.


1.   Rēķina veida nosaukums (rēķins, kredītrēķins, avansa rēķins utt.).
2.   Rēķina sagatavošanas datums un unikālais sērijas numurs.
3.   Rēķina izrakstītāja un saņēmēja rekvizīti.

Ja rēķina izrakstītājs/saņēmējs ir uzņēmums (juridiska persona), tajā jānorāda:
 • uzņēmuma nosaukums (firma),
 • reģistrācijas numurs,
 • pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāja numurs, ja ir,
 • pilna juridiskā adrese (iesakām to pārbaudīt pieejamajos reģistros: Lursoft.lv vai Firmas.lv),
 • bankas rekvizīti (bankas nosaukums, BIC kods, norēķinu konta numurs).

Ja rēķina izrakstītājs/saņēmējs ir fiziska persona, kas veic saimniecisko darbību, jānorāda šāda informācija:
 • vārds, uzvārds,
 • nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (sakrīt ar personas kodu),
 • PVN maksātāja numurs, ja ir,
 • deklarētā dzīvesvietas adrese,
 • bankas rekvizīti (bankas nosaukums, BIC kods, norēķinu konta numurs).

Ja rēķina saņēmējs ir fiziska persona, kas neveic saimniecisko darbību:
 • vārds, uzvārds,
 • personas kods (ja to pieprasa rēķina saņēmējs).

4.   Darījuma ekonomiskās būtības apraksts:
 • darījuma veids (piemēram, preču pārdošana, pakalpojumu sniegšana, preču kustība utt.),
 • atsauce uz līgumu (ja tas ir noslēgts rakstiski), uz kura pamata rēķins ir izrakstīts. Par to, cik svarīgs ir rakstisks līgums, varat lasīt šeit,
 • preces piegādes datums (ja preci transportē, — preču pavadzīmes datums), pakalpojuma datums/periods,
 • preces/pakalpojuma nosaukums, daudzums un mērvienība (gabali, stundas utt.),
 • vienas preces/pakalpojuma vienības cena bez PVN,
 • piemērotā atlaide,
 • kopējā summa par visām pozīcijām,
 • rēķina apmaksas veids (pārskaitījums, skaidra nauda), rēķina apmaksas termiņš.

5.   Papildu informācija, pārdodot preces:
 • preču nosūtīšanas adrese un pircēja preču saņemšanas adrese,
 • preču pārvadātāja nosaukums (firma) un reģistrācijas numurs, transportlīdzekļa reģistrācijas numurs (ja prece tiek piegādāta),
 • piegādes nosacījumi, eksportējot/importējot preces.

6.   Ja rēķina izrakstītājs ir pārtikas noliktavas turētājs, rēķinā jānorāda papildu informācija (Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) prasība par pārtikas izsekojamību):
 • PVD piešķirtais reģistrācijas numurs,
 • preču partija,
 • ja preces derīguma termiņš un uzglabāšanas temperatūra nav norādīta uz preču iepakojuma, tas jānorāda rēķinā.

7.   Ja rēķina izrakstītājs ir akcīzes nodokļa maksātājs, jānorāda papildu informācija:
 • rēķina izrakstītāja akcīzes licences numurs un pircēja akcīzes licences numurs,
 • alkoholisko dzērienu veids saskaņā ar piemērojamo akcīzes nodokļa likmi,
 • absolūtā spirta saturs,
 • pārdošanas vienības apjoms litros,
 • preces daudzums mazākajā pārdošanas vienībā,
 • akcīzes marku sērija un numurs (pārdodot marķētu alkoholu).

8.   Ja rēķina izrakstītājs ir PVN maksātājs, jānorāda šāda papildu informācija:
 • piemērotā PVN likme,
 • samazinātās PVN likmes piemērošanas pamatojums – atsauce uz PVN likuma vai ES direktīvas 2006/112/EK pantu. Jānorāda arī informācija par īpašo PVN režīmu piemērošanu (PVN kases princips, režīms ceļojumu aģentūrām u. c.). Pirms rēķina izrakstīšanas iesakām precizēt šo informāciju pie sava grāmatveža.

Lai piemērotu samazināto PVN likmi 0 % un PVN “—“, rēķina sagatavotājam ir jābūt “pierādījumu bāzei” ar nepieciešamo dokumentu kopumu,

 • aprēķinātā PVN summa,
 • kopējā maksājamā summa.

9.   Dokumentu sagatavojušā darbinieka vārds, uzvārds un e-pasta adrese.
10. Pušu paraksti.

Par to jau esam rakstījuši, bet ir vērts atkārtot vēlreiz — dokumenta (rēķina) sagatavotājam ir pienākums parakstīt to šādos gadījumos:
 • ja darījuma puses (rēķina izrakstītājs un saņēmējs) nav noslēgušas rakstisku līgumu vai citu parakstītu dokumentu, kas apliecina darījumu,
 • ja nav vienošanās ar fizisku personu, kas neveic saimniecisko darbību, par rēķina izrakstīšanu bez paraksta rekvizīta.

Rēķina sagatavotājam un saņēmējam ir pienākums parakstīt dokumentu (rēķinu) šādos gadījumos:
 • pārdodot un pārvadājot preces Latvijas teritorijā, ja darījuma puses (rēķina izrakstītājs un saņēmējs) nav noslēgušas rakstisku līgumu vai citu parakstītu dokumentu, kas apliecina darījumu.

Ja rēķinu būsiet sagatavojuši, ievērojot šos noteikumus, tas būs korekts, atbilstošs likumam un labajai praksei.
Darījumu un dokumentu noformēšana