Privātuma politika

SIA "Kipu" (reģ. Nr. 40103299465, adrese: Miera iela 97 – 32, Rīga, LV-1013, e-pasta adrese: info@kipu.lv, tālrunis: +371 67338999) (turpmāk arī – "Pārzinis", "mēs") tīmekļa vietnē www.kipu.lv (turpmāk arī – "Vietne") apstrādā datu subjekta – Vietnes lietotāja (turpmāk arī – "Lietotājs", "jūs") personas datus.

Mūsu pienākums ir rūpēties par jūsu kā Lietotāja personas datu aizsardzību un privātumu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Vispārīgo datu aizsardzības regulu 2016/679 (turpmāk – "Regula") un citiem privātumu un datu apstrādi regulējošiem tiesību aktiem.

Tādēļ mēs izstrādājām šo Privātuma politiku, lai sniegtu jums Regulā noteikto informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņiem.

Mēs ievērojam personas datu aizsardzības tiesību aktu prasības un katrā datu apstrādes procesā rūpējamies, lai ievāktu tikai to informāciju, kas nepieciešama šajā Privātuma politikā minēto mērķu sasniegšanai. Šī Privātuma politika attiecas tikai uz personas datu apstrādi Vietnē. Ja Lietotājs, izmantojot saites, nokļūst citās tīmekļa vietnēs, spēkā ir šo vietņu operatoru privātuma politika.

1. DEFINĪCIJAS

1.1. Personas dati ir personas dati Regulas izpratnē: Lietotāja dati, piekļuves dati, tehniskie dati, saziņas dati un sīkdatņu dati.

1.2. Tehniskie dati ir Lietotāja dati, kas tiek automātiski veidoti un vākti no Lietotāja ierīces, kuru izmanto Vietnes apmeklējuma laikā, tai skaitā, bet ne tikai: IP adrese (tostarp atrašanās vieta), piekļuves nodrošinātājs, atsauces vienotais resursu vietrādis URL, datums, laiks, piekļuves pilnvaras, pārlūkprogrammas tips un versija, operētājsistēma, pārsūtīto datu apjoms un stāvoklis, atrašanās vietas dati.

1.3. Saziņas dati ir dati, ko Lietotājs sniedz jebkurā elektroniskajā sarakstē ar SIA "Kipu", piemēram, izmantojot Vietni vai elektronisko pastu, tai skaitā e-pasta adrese un ziņojuma saturs.

1.4. Sīkdatņu dati ir Lietotāja personas dati, ko vāc Vietnē izmantotās sīkdatnes.

1.5. Vietne ir tīmeklī izvietota vide, kas izveidota, lai sniegtu klientiem saistītus pakalpojumus, ko SIA "Kipu" administrē adresē www.kipu.lv.

2. PERSONAS DATU APSTRĀDE

2.1. SIA "Kipu" kā Pārzinis apstrādā tikai šādu kategoriju Lietotāja personas datus: Lietotāja datus, saziņas datus, tehniskos datus un sīkdatņu datus.

2.2. SIA "Kipu" veiktās Lietotāja personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir atkarīgs no nolūka un konteksta, kādā SIA "Kipu" vāc personas datus. SIA "Kipu" apstrādā Lietotāja personas datus uz šāda tiesiskā pamata: SIA "Kipu" leģitīmās intereses, Lietotāja piekrišana, līgumu izpilde vai juridiska pienākuma izpilde.

2.3. Ja Lietotāja personas datu apstrādes juridiskais pamats ir leģitīmās intereses, SIA "Kipu" apstrādā personas datus, realizējot savas objektīvās un leģitīmās intereses veikt likumīgu uzņēmējdarbību, sniegt pakalpojumus un nodrošināt Vietnes būtiskās funkcijas.

Ja personas datu apstrādes pamatā ir Lietotāja piekrišana, personas datu apstrāde notiek ar mērķi nodrošināt efektīvu Lietotāja pieredzi, pielāgojot Vietnes saturu Lietotāja vēlmēm un interesēm.

Ja personas datu apstrādes juridiskais pamats ir līgumu izpilde, SIA "Kipu" apstrādā personas datus, lai pildītu savas līgumsaistības.

Ja personas datu apstrādes pamatā ir juridiska pienākuma izpilde, SIA "Kipu" jāapstrādā noteikti Lietotāja dati, lai pildītu likumā noteikto pienākumu. Šajā gadījumā SIA "Kipu" nepieņem lēmumu par to, kurus datus vākt un apstrādāt, jo tas izriet no piemērojamajiem tiesību aktiem.

2.4. Turpmāk tabulā aprakstīts personas datu apstrādes nolūks atkarībā no konkrētām datu kategorijām un apstrādes juridiskā pamata:
3. LIETOTĀJA TIESĪBAS

3.1. Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt informāciju par to, vai un kādus Lietotāja personas datus un kādos nolūkos SIA "Kipu" apstrādā. SIA "Kipu" var nesniegt Lietotājam šādu informāciju tādā apmērā, kādā to pieļauj likums.

3.2. Lietotājam ir tiesības atteikt SIA "Kipu" apstrādāt Lietotāja personas datus mārketinga nolūkos, jebkurā laikā nosūtot SIA "Kipu" attiecīgu e-pasta vēstuli. Parasti Lietotājs vai nu jau iepriekš skaidri piekrīt tam, ka SIA "Kipu" izmanto tā personas datus reklāmas nolūkos, vai arī SIA "Kipu" nodrošina Lietotājam iespēju izvēlēties neatļaut izmantot tā personas datus šādiem mērķiem.

3.3. Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt labot, dzēst vai ierobežot savus personas datus vai arī saņemt tos saskaņā ar datu pārnesamības principiem, ciktāl tiek izpildīti visi likumiskie priekšnosacījumi saistībā ar to, nosūtot pieprasījumu uz info@kipu.lv vai pa pastu: SIA "Kipu", Miera iela 97 – 32, Rīga, LV-1013. Datu dzēšana ir iespējama tādā apmērā, kādā to pieļauj Latvijas Republikas likumi.

3.4. Lietotājam ir tiesības vērsties ar sūdzību datu aizsardzības uzraudzības iestādē. Atbildīgā uzraudzības iestāde Latvijā ir Datu Valsts inspekcija (http://www.dvi.gov.lv).

4. DATU GLABĀŠANAS TERMIŅŠ

SIA "Kipu" glabā personas datus tik ilgi, cik tas ir nepieciešams personas datu apstrādes mērķu sasniegšanai, taču ne īsāk par laiku, kāds noteikts tiesību aktos, kuri regulē SIA "Kipu" darbību. Savukārt uz Lietotāja piekrišanas pamata apstrādātie dati tiek glabāti, līdz Lietotājs atsauc savu piekrišanu, ja vien nepastāv cits datu apstrādes tiesiskais pamats. Pēc tam, kad personas datu glabāšanas termiņš ir beidzies, personas dati tiek neatgriezeniski dzēsti.

5. SĪKDATŅU DATU APSTRĀDE

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kuras pārlūkprogramma automātiski veido un saglabā Lietotāja ierīcē Vietnes apmeklējuma laikā. Tās nepieciešamas, lai nodrošinātu Vietnes darbību un uzlabotu Vietnes lietošanas pieredzi.

SIA "Kipu" kā Pārzinis apliecina, ka apkopo, apstrādā un glabā sīkdatnes un statistikas informāciju saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktu, tai skaitā Regulas, prasībām.

Vairāk par izmantoto sīkdatņu veidiem, sīkdatņu izmantošanas mērķiem un pārvaldīšanu lasiet Sīkdatņu politikā.

6. IZMAIŅAS POLITIKĀ

Mēs periodiski atjaunināsim šo Privātuma politiku, ietverot tajā mūsu jaunākos privātuma nosacījumus, mainot mūsu interneta procedūras, kā arī attīstoties interneta un datordrošības tehnoloģijām.

Mēs publicēsim izmaiņas šeit un norādīsim pēdējo labojumu datumu. Tādēļ jums vajadzētu laiku pa laikam ielūkoties šeit, lai iepazītos ar aktuālo Privātuma politikas versiju.

Jūsu apmeklējumam mūsu Vietnē tiek piemērota Privātuma politikas versija, kas ir aktuāla attiecīgā apmeklējuma brīdī.


SIA Kipu
Reģ. Nr. 40103299465
Antonijas iela 8 - 9a, Rīga, LV-1010, Latvija
T. +371 67 33
8 999
info@kipu.lv · www.kipu.lv